Regulamin

§ 1

Pokój wynajmowany jest na doby.
Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.

§ 2

W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Gościa oraz w celu zawarcia umowy i wystawienia faktury Vat, Gość zobowiązany jest przed otrzymaniem klucza do pokoju okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
Na podstawie okazanego dokumentu tożsamości Gość lub recepcja wypełnia Kartę Rejestracyjną Klienta. Prawidłowo wypełniona Karta Rejestracyjna Klienta potwierdza fakt zawarcia umowy z Gościem a dane w niej ujawnione stanowią podstawę do wystawienie faktury lub rachunku.
W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, Hotel może odmówić wydania klucza do pokoju.

§ 3

Życzenie przełożenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia,
w którym upływa termin wynajmu pokoju.
Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 4

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby które nie zostały zgłoszone w Karcie Rejestracji Klienta mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zgłoszenia dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
Hotel możne odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też
w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.

§ 5

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
Hotel ma obowiązek zapewnić:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 6

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podrożą,
budzenie o oznaczonej godzinie,
przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba ze sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
przechowanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba ze sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8

W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę lub też zaprzestać świadczenia usług i zażądać opuszczenia hotelu.

§ 9

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych
i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, za dodatkową opłatą. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

Na terenie obiektu Januszkowo Sport Resort, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palenie papierosów i wyrobów tytoniowych możliwe jest jedynie na zewnątrz budynku w wyznaczonych do tego miejscach. Złamanie zakazu palenia papierosów
i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych.

§ 12

Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla wszystkich osób przebywających i korzystających z usług hotelu.

Call Now Button